SASSA Pension Increase 2024: Understanding the Latest Adjustments

The South African Social Security Agency (SASSA) administers social grants to various groups within the nation’s social security system, playing a crucial role in providing financial support to the elderly, disabled, and other vulnerable citizens.

In a recent financial update, it has been announced that from April 2024, there will be an increase in the old-age pension grant. This is a significant move by the agency as it adjusts the social grant allocations in line with fiscal policies and the cost of living.

A smiling elderly person holding a letter with "SASSA pension increase" written on it, surrounded by symbols of financial stability and security

Read more

5 Reasons Submitting Your R350 Application via the Moya App Revolutionises Access to Relief

The South African Social Security Agency (SASSA) provides various grants and financial aid to those in need, and the introduction of digital services like the Moya App has revolutionised the way these aids are accessed. The Moya App, in particular, has significantly streamlined the process for citizens applying for the Social Relief of Distress (SRD) … Read more

3 Common Reasons Your SASSA Child Grant Payment Might Be Delayed: Navigating Potential Hold-Ups

The South African Social Security Agency (SASSA) provides vital financial support to families through the Child Support Grant, aimed at improving the quality of life for children across the nation. These grants are a lifeline for many, helping to cover basic needs such as food, clothing, and education. However, recipients occasionally face delays in receiving their payments, which can cause significant hardship. Understanding the common reasons for these delays can help grant recipients anticipate and address issues proactively.

A stack of unopened mail labeled "SASSA Child Grant" sits on a cluttered desk, with a calendar showing missed payment dates

Read more

Moya App: Umhlahlandlela Wokuthola Isamba Samahhala We-inthanethi

UMoyaApp uhlelo lokusebenza olwenza kwaba lula ukuxhumana nokusebenza kwabantu baseNingizimu Afrika ngaphandle kokusebenzisa imali yedatha noma isikhathi somoya. Uqaphele ukuthi lo msebenzi ubaluleke kakhulu emiphakathini yendawo evame ukuba nezindleko eziphakeme zezinsizakalo zokuxhumana. Umsebenzisi angathumela imiyalezo, enze izingcingo zezwi nezvidiyo, futhi angafaka isicelo samagoli kuhulumeni njenge-SASSA Grant ngokusebenzisa i-MTN, Vodacom, Telkom, kanye ne-Cell C SIM cards. … Read more

Sassa Grant Application: Isinyathelo Ngasinye Sobuchwepheshe

ISouth African Social Security Agency (SASSA) iyinhlangano yezwe ephethe amakhono ohlelweni lwezibonelelo zomphakathi kanye nezinhlelo zokusiza abaswele eNingizimu Afrika. Umsebenzi wayo uwukuletha usizo lwentuthuko yomphakathi ngokunikeza izibonelelo zezimali kubantu abadala, abakhubazekile, nabantwana, kaligcinanga lapho kepha futhi nohlelo lokusiza abantu abathintekile yizimo eziphuthumayo noma izinhlekelele. Inhloso ye-SASSA ukusebenzela izakhamuzi zaseNingizimu Afrika ngokubasiza babe nokuphepha okungokomthetho ngezibonelelo … Read more

Sassa SRD Amaphuzu Abalulekile: Indlela Yokufaka Isicelo Nokuthola Izibonelelo

Kubalulekile ukuqonda ukuthi uhlelo lwe-Social Relief of Distress Grant (SRD Grant), oluphethwe yi-South African Social Security Agency (SASSA), luyisibonelelo sezimali esihloselwe ukuhlinzeka ngosizo kubantu baseNingizimu Afrika abasebunzimeni. Lesi sibonelelo senzelwe labo abaneminyaka ephakathi kuka-18 no-60, abangenayo imithombo efanele yezimali, abangamukeli zibonelelo zikahulumeni, abangafaneleki noma abanikeli ku-Unemployment Insurance Fund (UIF), futhi abangasebenzi. Isibonelelo se-SRD sikhonjwe njengesinyathelo … Read more

Isicelo Sokuphikisa i-SASSA: Indlela Yokwenza Nendlela Eqhutshwa Ngayo

Izicelo eziningi zakwa-SASSA, okuyi-South African Social Security Agency, zizokwenqatshwa ngezizathu ezihlukene kanti labo abangavumelani naleso sinqumo banezindlela zokuphikisa isinqumo ngokusemthethweni. Uma isicelo sakho se-COVID-19 SRD (Social Relief of Distress) sinqatshwe, unelungelo lokufaka isikhalazo ku-Independent Tribunal for Social Assistance Appeals. Kufanele leli cala lenziwe phakathi kwezinsuku ezingama-30 kuya kwengama-90 emva kokwaziswa ngenqatshwa. Ukubaluleka kwale nqubo akumele … Read more

Isicelo se-SASSA se-R350: Indlela Yokufaka Isicelo Ngempumelelo

Izicelo ze-SASSA ze-R350 zakhiwe njengendlela yokunikeza usizo lwezezimali kubantu abangatholi mali eNingizimu Afrika ngesikhathi sobhubhane i-COVID-19. Lolu hlelo, olubizwa ngokuthi yi-Social Relief of Distress (SRD) grant, luhloselwe ukunikeza ukwesekwa kwezimali kwabahlali ababhekene nezinselelo zokungabi nabudlelwane noma umsebenzi. Le granti ifinyelela kubantu abangasebenzi futhi abangatholi zinye izinhlobo zokusizakala komphakathi noma usizo lwezezimali oluvela kuhulumeni. Ukuze umuntu … Read more